Jaki jest obszar dokumentów gromadzonychJaki jest obszar dokumentów gromadzonych w zakresie pozostałej dokumentacji pracowniczej? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania to znaczy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jak prawidłowo wyeliminować z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo pracy? i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów dodatkowo elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie