jakie są normy dokonywania weryfikacji okresów i stawekKlasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku uprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatkowo ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych również badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) dodatkowo załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego opisano normy nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania również dokumentowania środków trwałych, a również ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych norm ujęto na przykładach operacji występujących w oddziałach organizacyjnych sektora publicznego. Można między innymi dowiedzieć się: zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, jakże tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, jakże prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w który sposób dopełniać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, jakim sposobem rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a również – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są kluczowe metody amortyzacji, w jaki sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne na rzecz środków trwałych, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji, na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji głęboko umorzonych środków trwałych,

jakie są normy dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części zostały przeciwnie zaś omówione – krok po kroku – reguły przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych na rzecz różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można otrzymać wiadomość m.in.: w jaki sposób trzeba prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jakim sposobem dokumentować przeprowadzane w tym obszarze operacje, jakie dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione pozostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), jakże prawidłowo umniejszać środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności należy dokonać, iżby spowodować ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, jakże właściwie umniejszać nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jakże usztywnić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, iżby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wikt i remonty środków trwałych, jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków od kiedy środki trwałe powyżej 10000 trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych także sposoby korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w oddziałach tego sektora.


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie