Rozliczamy najem przykładyW roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na mus odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Dotyczą one m.in.: I. Zmiana w ustawie o rachunkowości W dniu września r. weszła w życie ustawa z r. o zmianie ustawy o rachunkowości również niektórych innych ustaw (Dz.U. z r. poz. ). W jej wyniku: transakcje zysków i strat nadzwyczajnych pozostały usunięte na rzecz innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres – r.), do art. dodano ust. a i b, poprzez co uściślono stosowanie reguły rzetelnego obrazu również zasadę istotności, w art. w ust. ponadprogramowy został pkt d, którym zdefiniowano termin zaangażowania w kapitale, zmieniono art. b ust. RachU i przyjęto zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy jest zależny przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności, do artykułu dodano ust. (gdzie zdefiniowano warunki nie obejmowania konsolidacją jednostek zależnych), zmieniono pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych (np. definicja znaczącego wpływu, określenie jednostki dominującej, objaśnienie jednostek powiązanych). II. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od r. jeżeli powodem korekty nie jest błąd, wówczas zmniejszenie lub zwiększenie przychodów (względnie, kosztów) powinno się uwzględnić w okresie bieżącym (w którym faktura korygująca została, odpowiednio, wystawiona bądź otrzymana). Zasada, zgodnie z którą nabywca dysponował obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodów, o ile faktura pozostawała nieopłacona przez specjalny czas (co do zasady, dni od terminu płatności) przestała obowiązywać. III. W ustawie o VAT W sytuacji, w której zakupy złączone są również z działalnością gospodarczą, w który sposób i z aktywnością wychodzącą ułożenie ciała obszar opodatkowania VAT, zastosowanie znajdzie tzw. preproporcja (prewspółczynnik). Obniży ona taksa naliczony do odliczenia. W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę: Instrukcje księgowe i podatkowe Artykuł omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują jeszcze większe zastosowanie w życiu firm (w tym: kapitalizację procent od pożyczek, cash-pooling, działalność prowadzona poza granicami kraju, podatek u źródła). Uwzględnia przy tym najświeższe przemiany w przepisach, np. prewspółczynnik, odsetki (handlowe i podatkowe), wniosek o indywidualną interpretację podatkową. A co najważniejsze obejmuje zaktualizowaną na r. politykę rachunkowości. Ponadto w odpowiedzi na szereg obiekcje publikacja prezentuje dodatkowo użyteczne aspekty zaliczania w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów składek opłacanych poprzez płatników za osoby zatrudnione, z uwzględnieniem tytułów ubezpieczenia. Brak znajomości tych zmian może sprawić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm). Wszelkie przemiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie przemiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego bardzo przydatne dla księgowych są gotowe instrukcje księgowe w postaci wzorów regulujących normy postępowania według nowo-obowiązujących kodeksów prawnych. Nowe wydanie książki to również: Najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe, Wyjaśnienia spornych zagadnień podatkowych w wyprostowany sposób, Liczne wzory dokumentów Dzięki artykule dowiedzą się Państwo m.in.: Jak opracować albo zaktualizować (w wyniku przemian w ustawie o rachunkowości) politykę rachunkowości jednostki w tym dla mikroprzedsiębiorców jak powinien wyglądać obieg dokumentów dodatkowo szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego, jak przeprowadzić szybko i sprawnie inwentaryzację, jakie procedury księgowe powinny obowiązywać w gospodarce kasowej i magazynowej, jak prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować wartości niematerialne i ustawowe również działalność inwestycyjną i remontową, jakie procedury powinny być stosowane przy kwalifikacji ponoszonych wydatków firmy za służbowe komórki, laptopy, Internet, za eksploatację samochodów prywatnych pracowników, co oznacza dla księgowości skorzystanie z pomocy unijnej przy nabyciu środka trwałego nabytego za środki z dotacji (pomoc de minimis), jak rozliczać księgowo i jakie obowiązki dokumentacyjne powinno się wypełnić wobec: pracowników etatowych, zleceniobiorców na umowę zlecenie również twórców na umowę o dzieło, jak traktować umowy najmu oraz podobne, zawierane z podmiotami zagranicznymi; jak postępować w przypadku kapitalizacji odsetek także wdrożenia mechanizmu „cash-poolingu”. Jak rozliczać w obszarze podatkowych kosztów uzyskania przychodów obciążające płatnika składki ZUS w zależności od poszczególnych tytułów ubezpieczeń Integralną częścią książki jest płycie CD na której znajduje się wzorów (w tym wszystkie omawiane w artykule instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.


Copyright © 2019 Umowy leasingu prawie